Metaling put - uklanjanje i tretman biorazgradivog otpada

Redosled prioriteta u aktivnostima upravljanja otpadom predstavlja hijerarhiju upravljanja otpadom:

- Prevencija – minimizacija korišćenja resursa i smanjenje količina opasnih karakteristika nastalog otpada

- Ponovna upotreba – ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu

- Reciklaža – ponovni tretman otpada radi korišćenja kao sirovine u proizvodnji istog ili različitog proizvoda

- Iskorišćenje – iskorišćenje vrednosti otpada kroz kompostiranje, proizvodnju/vraćanje energije i druge vrste tehnologije

- Odlaganje otpada – ukoliko ne postoji drugo odgovarajuće rešenje deponovanje otpada.

Kompostiranje

Кompostiranje se može definisati kao način upravljanja otpadom u kome se organska komponenta komunalnog otpada razgrađuje u kontrolisanom okruženju. Кompostiranje je prirodni mikro-biološki proces, u kome bakterije razgrađuju složene veze organskih molekula i oslobađaju vodenu paru i ugljen-dioksid, čime se dobijaju organske materije i mineralni hranljivi sastojci za poboljšanje zemljišta i uslova za uzgajanje biljaka.

Кompostiranje u upravljanju otpadom se razlikuje od uobičajenog i, češće korišćenog, kompostiranja poljoprivrednog otpada, po: raznovrsnosti materijala sadržanih u komunalnom otpadu, kontrole procesa, projektovanog tako da obezbedi kompost u kraćem vremenu, mineralnoj vrednosti komposta koja je niža, što ga čini dobrim regeneratorom zemljišta, a ne đubrivom, aktivnosti mikro-organizama koja je kontrolisana redovnim okretanjem i/ili prozračivanjem.

Značaj kompostiranja

Кompostiranje je značajno za lokalne organe vlasti, zato što:

- organski otpad predstavlja najznačajniju i najveću frakciju komunalnog otpada u većini gradova,

- oporavak organskih materija, tokom odvajanja i kompostiranja, umanjuje potrebu za konačnim deponovanjem otpada, čuva zemljište i produžava vek eksploatacije deponije

- kompostiranje se može prilagoditi i pomoći pri rešavanju problema sezonskih kolebanja u količini i sastavu otpada, iskorišćavanjem različitih vrsta otpada kao što je: lišće, kuhinjski otpad, poljoprivredni otpad i ostaci od useva, otpaci od hrane, mulj sa postrojenja za tretman otpadnih voda

- opasnost po zdravlje povezana sa ostavljenim otpadom koji truli značajno je umanjeno u kontrolisanim uslovima kompostiranja, gde toplota zapravo steriliše materije, uništava patogene i deaktivira seme korova i spore gljiva

Komposter - Mobilno postrojenje za razgradnju otpada

Mobilno postrojenje za kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada radi po principu aerobnog tretmana (u prisustvu kiseonika), tako da ne dolazi do stvaranja zagađujućih materija a biorazgradivi otpad se tom prilikom razgrađuje i transformiše. Biorazgradivi otpad koji se kompostira treba da bude granulacije od 1 do 4 centimetra. Кrupni materijal se mora propustiti kroz mlin za mlevenje. Usitnjavanje materijala se vrši tako što drvenaste delove treba što više usitniti a zeljaste delove manje da bi se postiglo ravnomerno dekomponovanje. Da bi proces kompostiranja tekao što efikasnije, materijal za kompostiranje treba da ima odnos ugljenika prema azotu 30:1. Ovaj odnos se ne može lako izmeriti ali je iskustvo pokazalo da mešavina jednakih zapremina otpadnog zelenog biljnog materijala sa odgovarajućom zapreminom otpadnog braon biljnog materijala bogatog ugljenikom daje približan odnos ugljenika prema azotu

Komposter - Mobilno postrojenje za razgradnju otpada

Mobilno postrojenje za kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada radi po principu aerobnog tretmana (u prisustvu kiseonika), tako da ne dolazi do stvaranja zagađujućih materija a biorazgradivi otpad se tom prilikom razgrađuje i transformiše. Biorazgradivi otpad koji se kompostira treba da bude granulacije od 1 do 4 centimetra. Кrupni materijal se mora propustiti kroz mlin za mlevenje. Usitnjavanje materijala se vrši tako što drvenaste delove treba što više usitniti a zeljaste delove manje da bi se postiglo ravnomerno dekomponovanje. Da bi proces kompostiranja tekao što efikasnije, materijal za kompostiranje treba da ima odnos ugljenika prema azotu 30:1. Ovaj odnos se ne može lako izmeriti ali je iskustvo pokazalo da mešavina jednakih zapremina otpadnog zelenog biljnog materijala sa odgovarajućom zapreminom otpadnog braon biljnog materijala bogatog ugljenikom daje približan odnos ugljenika prema azotu

Кako i gde odložiti sav otpad?

Sanacija i transformacija otvorenih odlagališta, karakterističnih za mnoga područja u našoj zemlji, u kontrolisane sanitarne deponije je „kritičan“ i najznačajniji korak za zaštitu zdravlja i životne sredine.

Mobilno postrojenje za razgradnju otpada

U svrhu kompostiranja velikih količina birarazgradivog otpada isprojektovali smo i napravili komposter velikog kapaciteta 80 m3/dan. Telo kompostera od dva modula je napravljeno i smešteno u našoj hali. Radi komparacije veličine na slici se vidi komposter u transportu na kamionu šleperu.

Mobilno postrojenje za kompostiranje kapaciteta 1m3

Tehnološka linija mobilnog postrojenja za kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada obuhvata sledeće elemente: mlin za mlevenje ulazne sirovine, komposter projektovan kao horizontalni reaktor za kompostiranje sa mešanjem..

TOP