Кarakteristike održivog upravljanja otpadom

Ljudske delatnosti povezane sa potrošnjom i proizvodnjom ogledaju se u potražnji za prirodnim resursima, s jedne strane, odnosno u zagađenju životne sredine, s druge strane. Posledice ljudske potrošnje postaju sve očiglednije posmatrano kroz lokalne, regionalne i globalne ekološke probleme, kao što su promena klime, degradacija šuma, nestajanje biološke raznovrsnosti, zagađenje voda i naročito prisutno stvaranje otpada. Кako sve veća količina otpada nastaje kao rezultat savremenih ljudskih delatnosti jedan od posebnih ciljeva zaštite životne sredine je dobro upravljanje otpadom. Ukoliko se ne reši uspešno, kao deo integralnog upravljanja životnom sredinom, problem otpada mogao bi da bude veliko opterećenje za buduće generacije.

Termin dobro upravljanje u oblasti životne sredine dobio je na značaju u poslednjih nekoliko decenija, zato što objedinjava ekonomske, društvene i ekološke rezultate. Da bi se ostvarilo, dobro upravljanje zahteva stručne i organizacione sposobnosti, određivanje prioriteta, jasnu podelu uloga i odgovornosti, transparentnost i učešće javnosti u odlučivanju. Zato prioritet treba da bude pronalaženje različitih načina kako bi pojedinci i institucije, javne i privatne, mogli uspešno da rešavaju probleme od zajedničkog interesa, kakav jeste problem upravljanja otpadom.

Način razmišljanja i shvatanja problema menadžmenta komunalnim čvrstim otpadom zasnovan na sistematičnosti naziva se "Integralni Održivi Menadžment Otpadom". On naglašava značaj uloge koju učesnici-generatori i sakupljači otpada, preduzeća, domaćinstva i drugi, imaju pri kretanju otpada, kao i praktične i tehničke elemente sistema upravljanja otpadom koji podrazumevaju minimizaciju, prevenciju, sakupljanje, tretman, reciklažu i ponovnu upotrebu.

Integralni održivi menadžment1 otpadom je koncept, analitički okvir i procena koja obrađuje aspekte koji se često zanemaruju u upravljanju komunalnim otpadom. Integralni održivi menadžment otpadom povezuje institucionalne, socijalne, tehničke, finansijske aspekte, a pritom naglašava značajnu ulogu koju različiti učesnici imaju u upravljanju otpadom i pri operacijama kao što su sakupljanje, tretman, ponovno korišćenje, reciklaža, prevencija ili minimizacija. On definiše niz rešenja i instrumenata za rešavanje problema sa otpadom najpre u opštinama, a zatim i na nivou regiona, tako da može biti okvir za razumevanje problema, a zatim i za traženje rešenja.

Ovakav način pristupa problemu je važan zato što su dugogodišnji propusti u postupanju sa komunalnim otpadom u našoj zemlji vezani za neadekvatnu analizu problema, što je dovelo do vanrednih situacija i donošenja niza pogrešnih odluka ili najčešće nedonošenja nikakvih odluka, odlaganja i nagomilavanja problema sa otpadom.

Integralni održivi menadžment otpadom unapređuje dosadašnji način razmišljanja i sagledavanja problema upravljanja otpadom, u kome je tehnologija bila najvažnija, a koji je u primeni dovodio do negativnih iskustava. On pruža uvid u manje očigledne, ali pojednako urgentne aspekte planiranja, uključujući pravne, političke, institucionalne, socio-kulturne i aspekte životne sredine. IOMO se fokusira na učesnike procesa, zajedno sa tradicionalnim elementima sistema za postupanje sa otpadom kao što su reciklaža, ponovna upotreba, sakupljanje, čišćenje ulica i odlaganje otpada.

Rezultati primene ovog koncepta namenjeni su prvenstveno lokalnim vlastima i donosiocima odluka na lokalnom i regionalnom nivou u zemljama u tranziciji koje su:

utvrdile da postojeći pristupi upravljanju otpadom ne daju rezultate
zabrinute za kvalitet životne sredine
zainteresovane da podignu nivo pružanja komunalnih usluga zbrinjavanja otpada, uključujući tečni i čvrsti otpad
zainteresovane za dugoročno zdravlje i dobrobit građana i
traže konzistentniji način da analiziraju situaciju, razumeju probleme i angažuju građane na formulisanju rešenja.

Ovakav koncept je razvijen iz iskustava dobre (i najbolje) prakse upravljanja otpadom. IOMO prepoznaje tri osnovne dimenzije, odnosno tri aspekta:

Učesnici - zainteresovane strane
Praktični i tehnički elementi sistema upravljanja otpadom
Aspekti održivosti u lokalnom kontekstu

Osnovu IOMO pristupa takođe predstavlja i hijerarhija upravljanja otpadom koja je jedna od osnovnih pretpostavki kvalitetnih rešenja u zaštiti i poboljšanju kvaliteta životne sredine

Otpad se posmatra u kontekstu integralnog održivog menadžmenta otpadom i kao nepoželjan i kao koristan materijal ili potencijalni izvor zarade.

On može biti jedini besplatni materijal za siromašnu populaciju ili stanovništvo koje ne može da nabavi ogrev ili druge materijale.

Ova realna vrednost koju otpad ima u zemljama sa niskim standardom dokazana je na primeru neformalnih sakupljača otpada koji žive od njegovog sakupljanja i prerade.

IOMO definiše put dolaska do efikasnog i efektivnog strateškog okvira za upravljanje otpadom na lokalnom i na regionalnom nivou.

Za lokalne vlasti je važno upravljanje otpadom zato što je to usluga koja se pruža velikom broju korisnika. Neadekvatno pružanje ove kompleksne usluge može da dovede do velikih i ozbiljnih problema za lokalne vlasti, inicira nezadovoljstvo građana i porast nepoverenja.

TOP