Kompostiranje

Кompostiranje može biti definisano kao metod upravljanja čvrstim otpadom kojim se organski sastojci čvrstog otpada biološki razgrađuju, u kontrolisanim uslovima, do stanja u kome se mogu koristiti, skladištiti i/ili primeniti na zemlju bez negativnog dejstva na životnu sredinu .
Кompostiranje se definiše i kao kontrolisana aerobna biološka konverzija organskog otpada u složeni i stabilan materijal - kompost
Кompost (eng. compost), poznat kao „braon đubrivo“, predstvalja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. Кoristi se u povrtarstvu, hortikulturi i poljoprivredi kao poboljšivač zemljišta i đubrivo. Takođe se koristi za kontrolu erozije, kondicioniranje zemljišta, isušivanje močvara i kao prekrivni sloj na deponijama.
Aerobno kompostiranje je oznaka za one procese koji uključuju razgradnju u prisustvu vazduha. Sistem aerobnog kompostiranja je ćešće upotrebljavana tehnologija i većina istraživanja u ovoj oblasti je zasnovana na aerobnom procesu kompostiranja.

Proces kompostiranja

TOP