Principi upravljanja otpadom

Кljučni principi upravljanja otpadom su:

Princip održivog razvoja
Princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom
Princip predostrožnosti
Princip „zagađivač plaća“
Princip hijerarhije menadžmenta otpadom
Princip primene opcija najpovoljnijih za životnu sredinu
Princip odgovornosti proizvođača

Održivo upravljanje otpadom znači efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine proizvedenog otpada i, kada je otpad već proizveden, postupanje sa njim na takav način da to doprinese ciljevima održivog razvoja. Većina otpada treba da bude tretirana ili odložena u regionu u kojem je proizvedena. Princip blizine znači da otpad treba tretirati ili odložiti što je moguće bliže tački njegovog nastajanja. Mora se uspostaviti ravnoteža između principa blizine i ekonomičnosti. U određenim slučajevima ekonomičnost može značiti da se neki tretman, ponovno korišćenje ili deponovanje locira dalje od tačke nastajanja otpada. Prilikom izbora lokacija postrojenja za tretman i lokacije za odlaganje, lokalne vlasti treba da poštuju princip blizine. Princip ima za cilj da se izbegne neželjeni uticaj transporta otpada na životnu sredinu. Primena ovog principa će varirati u zavisnosti od tipa otpada o kome se radi, njegovoj zapremini, potencijalnom uticaju na životnu sredinu, načina njegovog odlaganja i načina transporta.


Regionalno upravljanje otpadom podrazumeva razvoj strategije upravljanja otpadom na regionalnom nivou pri čemu treba uzeti u obzir: regulativu EU, politiku i principe upravljanja otpadom na nacionalnom nivou i nacionalne strategije i planove. Ukoliko postoji mogućnost ozbiljne ili nepovratne štete, nedostatak pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera za sprečavanje degradacije životne sredine, što čini osnovu principa predostrožnosti.


Princip „zagađivač plaća“ znači da zagađivač mora da snosi sve troškove posledica svojih aktivnosti. Potencijalni troškovi tretmana i odlaganja otpada se moraju reflektovati u ceni proizvoda i naplatama vezanim za upravljanje otpadom. Redosled prioriteta u aktivnostima upravljanja otpadom predstavlja hijerarhiju upravljanja otpadom:

Prevencija – minimizacija korišćenja resursa i smanjenje količina opasnih karakteristika nastalog otpada
Ponovna upotreba – ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu
Reciklaža – ponovni tretman otpada radi korišćenja kao sirovine u proizvodnji istog ili različitog proizvoda
Iskorišćenje – iskorišćenje vrednosti otpada kroz kompostiranje, proizvodnju/vraćanje energije i druge vrste tehnologije
Odlaganje otpada – ukoliko ne postoji drugo odgovarajuće rešenje deponovanje otpada

Primena opcija najpovoljnijih za životnu sredinu je sistematski i konsultativni proces donošenja odluka koji obuhvata zaštitu i očuvanje kvaliteta životne sredine. Proces primene opcija najpovoljnijih za životnu sredinu ustanovljava, za date ciljeve i okolnosti, opciju ili kombinaciju opcija koja daje najveću dobit ili najmanju štetu za životnu sredinu u celini, uz prihvatljive troškove.


Princip odgovornosti proizvođača znači da proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavci proizvoda koji utiču na porast količine otpada, treba da snose zajedničku odgovornost za nastali otpad. Nije proizvođač samo onaj koji utiče na stvaranje otpada, već i ostali u tom lancu imaju veliku ulogu. Ovaj princip primenjuje se imajući u vidu životni ciklus proizvoda. Međutim, proizvođač je sigurno najznačajniji, s obzirom na to da utiče na sastav i osobine proizvoda. Proizvođači otpada treba da utiču na: minimizaciju stvaranja otpada, razvoj proizvoda koji su reciklabilni i razvoj tržišta za ponovno korišćenje i reciklažu njihovih proizvoda.


Pored navedenih principa, za razvoj i implementaciju ove strategije, neophodno je uzeti u obzir: postizanje i održavanje ravnoteže između ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine, stvaranje otvorenog i fleksibilnog tržišta za usluge upravljanja otpadom, obezbeđenje uslova za implementaciju strategije i korišćenje ekonomskih instrumenata u cilju iniciranja i podsticanja promena koje su u skladu sa definisanim strateškim ciljevima.


TOP